SFGP-121000-SHIRT-01

SFGP-121000-SHIRT-01

SFGP-121000-SHIRT-02

SFGP-121000-SHIRT-02

SFGP-121000-SHIRT-03

SFGP-121000-SHIRT-03

Girl in Just a Shirt, October 2012 Issue: Emily Valdez

Tonto Tee by Katin ($32) | Model: Emily Valdez | Photos: Mike Smolowe